مجله همیاران

 • مجله همیاران شماره ۱۸
  گم شده ی من
  حالا که بعد از ده سال نزدیک به قله ی رضایت قلبی ایستاده ام مرور خاطرات گذشته نگاه کردن به دامنه ی کوه و مناظر اطراف است. فرازونشیبهای زیادی که پشت سر گذاشته ام تا لحظه ی شیرین همدلی را تجربه کنم باید اعتراف کنم تا قبل از آشنایی با بنیاد کودک تصور درستی از موسسات خیریه نداشتم اما پس از حضور در بنیاد کودک نظرم عوض شد. بنیاد کودک گم شده ی من بود چرا که سالها دنبال شرایطی بودم تا به دور از تعصبات رایج در حال خوب دیگران سهیم باشم و به زنجیره ی عشق متصل شوم
  دانلود فایل
 • مجله همیاران شماره ۱۷
  پنــج ســاله بــودم کــه در یکــی از عصرهــای یکــی از روزهــای تابســتان صــدای
  درد دل کردنهــای دوســت پــدرم را کــه از شــغل خــودش میگفــت و همزمــان
  صـدای وحشـی قلـماش کـه در حـال خطاطی بـود، با عمـق جانم حـس کـردم. پدرم
  دلـداریاش مـیداد و مـن کنجکاوانـه گوشهایـم را تیـز کـرده بـودم کـه بشـنوم. درد دل ِ هــای آن روز دوســت پــدرم مربــوط میشــد بــه شــغلاش کــه مــددکاری زنــدان بــود. مــن همــان موقــع در دلــم آرزو کــردم کاش میتوانســتم اتاقــی پــر از اســباببازی بــرای کــودکان زنــدان بســازم.
  دانلود فایل
 • مجله همیاران شماره ۱۶
  در سـالهای اخیـر بـا همـه پیـچ و خمهـای اقتصـادی و اجتماعـی بـاز هـم با همراهـی مضاعف شـما سـعی در حفظ دانشآموزانمـان در بسـتر علـم کردیـم و امیـد داریـم کـه در سـال آینـده این ره چند سـاله را بـا اسـتفاده از روشها و سیسـتمهای متفاوتـی کـه حاصـل تجربـه این سالهاسـت
  ادامـه دهیـم و عـاوه بـر ارائـه خدمـات پیشـین بر توسـعه و کیفیـت باالتـر زندگـی دانشآموزانمـان بیفزاییـم.


  دانلود فایل
 • مجله همیاران شماره ۱۵
  آشــکار اســت کــه اثرپذیرتریــن قشــر هــر جامعــه‌ای در فــراز و نشــیب‌های اقتصــادی، طبقــه‌ی کم‌برخــوردار اســت؛ طبقــه‌ای کــه متأســفانه درآمــد اندکــی دارد و در شــرایط به‌ســامان اقتصــادی هــم فقــط می‌توانــد نیازهــای اولیــه زندگــی را تأمیــن کنــد.

  دانلود فایل
 • مجله همیاران شماره ۱۴
  باری دیگر سـالی را پشـت سـر گذاشـتیم و وارد بیسـت و چهارمین سال فعالیت شـدیم . بنیادکـودک توانسـت بـا همگامـی و همیـاری ِ همیـاران سراسـر مهـرش گام‌هـای اسـتواری را بـرای توسـعه بـردارد. گام هایـی کـه البته آغازیـن راه اسـت و تـا رسـیدن بـه هـدف کـه همانا رسـیدن بـه روزی اسـت کـه هیچ دانش‌آمـوز بـا اسـتعدادی از تحصیـل بـاز نمانـد؛ راهـی دشـوار و طولانی در پیـش اسـت و تردیدی وجـود ندارد که ایـن راه دشـوار و طولانی، کمـاکان با مهـرورزی ِ همیـاران دیـروز، امروز و فـردای بنیادکـودک هموار خواهد شـد.
  دانلود فایل
 • مجله هیاران شماره ۱۳ - بهار ۹۵
  همیاران مهرمند!
  بنیادکودک در گذار سومین دهه‌ی فعالیت خود به توسعه می‌اندیشد؛ چرا که در دو دهه‌ی گذشته توانسته به تثبیت شرایطی مناسب در داخل و خارج از کشور برسد و افتخاراتی را نیز در این راستا به‌دست آورد. اینک توسعه‌ی هرچه بیش‌تر این موسسه می‌تواند خدمات بیشتری به سایر دانش‌آموزان با استعداد نیازمندی که در خطر و تهدید ترک تحصیل هستند ارائه کند و این‌گونه آینده‌ی روشن‌تری برای آنان و درپی آن برای ایرانِ فردا بسازد.
  ما می‌دانیم آن‌چه بنیادکودک تا امروز به‌دست آورده است و آن‌چه از فردای خود انتظار می‌کشد؛ نبوده و نخواهد بود مگر با مهری فزون، دستی گشاده و قلبی رئوف که این همه‌گی از آنِ همیارانِ همواره مهربان است.
  دانلود فایل
 • مجله همیاران ۱۲- اسفند ماه ۱۳۹۳
  مجله شماره ۱۲ همیاران


  .
  دانلود فایل
 • مجله همیاران ۱۰- اسفند ماه ۱۳۹۱
  بازخوانی فعالیت های بنیاد کودک در جریان زلزله
  بی مهری با کودکان افغان
  افتتاح دفاتر جدید بنیاد کودک
  بنیاد یک بهانه نیست یک انگیزه است
  و...
  دانلود فایل
 • همیاران شماره ۹- اسفند ۱۳۹۰
  حق تحصیل نباید از هیچ کودکی سلب شود
  نمایش "جدایی نادر از سیمین" و "برف روی کاج ها " در حمایت از بنیادکودک
  آرمانهای بنیادکودک منطبق با اهداف هزاره سازمان ملل متحد
  دانلود فایل

1