دانش‌آموز بی‌نام


 
دانش‌آموز بی‌نام منظور دانش‌آموزی است که همیار مشخصی ندارد یا پرداخت مقرری توسط همیار وی به تعویق افتاده است و سایر همیاران بدون دانستن نام و مشخصات این دسته از دانش‌آموزان اقدام به پرداخت مقرری یا سایر کمک‌ها برای آن‌ها به بنیادکودک می‌کنند.
بنابراین حمایت از دانش‌آموزان بی‌نام منجر خواهد شد که کسری مقرری بورسیه شدگانی که به دلایل مذکور ممکن است به صورت کوتاه مدت از حمایت مالی محروم شوند؛ تامین و جبران شود.