پروژه ارتقای نگرش تحصیلی در دانش‌آموزتجربه نشان داده است دانش‌آموزان با استعدادِ کم‌برخوردار در مقاطع تصمیم‌گیری برای انتخاب رشته و به عبارتی تعیین مسیر سرنوشتِ خود به دلیل آن‌که دارای آگاهی و شناخت کافی نیستند و از طرفی عمدتاً برای آن‌که زودتر به یک منبع درآمد برای رفع معضلات ابتداییِ اقتصادی دست پیدا کنند؛ تصمیمات اشتباهی می‌گیرند. در نتیجه برای اینکه تحصیلِ معنادار و اثرگذارتری داشته باشند، بنیادکودک با همکاری "مؤسسه مطالعات کیفیت زندگی ایرانیان" پروژه‌ای را با هدف افزایشِ توانمندی و آگاهی دانش‌آموزان بورسیه و آشنایی آنان با نیمرخ روان‌شناختی، شناختی و انگیزشی خود برای انتخاب آگاهانه و درستِ رشته تحصیلی و ماندگاری بیشتر و اثربخش دانش‌آموزان بورسیه در بنیادکودک، طراحی و ارائه کرده است.

از آنجا که اجتناب از تصمیمات و انتخاب‌های اشتباهی که منجر به تغییر مسیر زندگی این دانش‌آموزان و یا انحراف آن خواهد شد، نه تنها برای بنیادکودک بلکه برای موسسه برگزارکننده نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ این پروژه با حداقل هزینه برای هر دانش‌آموز اجرا خواهد شد.