حامد
 
شماره پرونده : 81226
محل تولد : زاهدان
تاریخ تولد : 1384/01/20
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پس از فوت پدر، مادر سرپرست خانوار است
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 300,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 120,400,000  ریال
روژینا
 
شماره پرونده : 84817
محل تولد : مهاباد
تاریخ تولد : 1388/09/16
وضعیت مسکن : شخصی
وضعیت سرپرست : پدر فوت شده و مادر سرپرست خانوار است.
نوع نیازمندی: تعمیر مسکن
مبلغ نیاز : 300,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 234,000,000  ریال
سلمان
 
شماره پرونده : 88020
محل تولد : بم
تاریخ تولد : 1396/03/05
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : پدرومادر از هم جدا شده اند
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 300,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 248,700,000  ریال