محمدرضا
 
شماره پرونده : 86667
محل تولد : فارسان
تاریخ تولد : 1390/06/09
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر و مادر از هم جدا شده اند.
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 300,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 286,000,000  ریال
سلمان
 
شماره پرونده : 88020
محل تولد : بم
تاریخ تولد : 1396/03/05
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : پدرومادر از هم جدا شده اند
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 300,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 111,600,000  ریال