مهدی
 
شماره پرونده : 82631
محل تولد : تبریز
تاریخ تولد : 1388/10/14
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : والدین متارکه کرده اند
نوع نیازمندی: تامین ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 250,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 114,170,000  ریال
علیرضا
 
شماره پرونده : 85510
محل تولد : شيراز
تاریخ تولد : 1393/06/16
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر دچار سوختگی شدید شده است
نوع نیازمندی: تامین ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 250,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 115,380,000  ریال