پویا
 
شماره پرونده : 80676
محل تولد : ارومیه
تاریخ تولد : 1384/07/13
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر بیمار است.
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 200,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 44,387,000  ریال
امیرحسین
 
شماره پرونده : 81967
محل تولد : بوشهر
تاریخ تولد : 1382/11/14
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر معلولیت جسمی حرکتی دارد.
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 200,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 168,270,000  ریال
فاطمه
 
شماره پرونده : 84005
محل تولد : مرودشت
تاریخ تولد : 1383/05/29
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : والدین از هم جدا شده اند
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 200,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 185,340,000  ریال