علی
 
شماره پرونده : 75302
محل تولد : اردبیل
تاریخ تولد : 1386/02/04
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر به بیماری اعصاب و روان مبتلا است.
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 339,820,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 279,270,000  ریال