اسرا
 
شماره پرونده : 85287
محل تولد : تبریز
تاریخ تولد : 1390/12/12
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدرومادر از هم جدا شده اند.
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 300,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 214,700,000  ریال
ساجده
 
شماره پرونده : 86879
محل تولد : بم
تاریخ تولد : 1390/04/01
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدرومادر از هم جدا شده اند
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 300,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 167,840,000  ریال