پویا
 
شماره پرونده : 80676
محل تولد : ارومیه
تاریخ تولد : 1384/07/13
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر بیمار است.
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 200,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 122,770,000  ریال
امیرحسین
 
شماره پرونده : 81967
محل تولد : بوشهر
تاریخ تولد : 1382/11/14
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر معلولیت جسمی حرکتی دارد.
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 200,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 200,000,000  ریال
سحر
 
شماره پرونده : 82718
محل تولد : شیراز
تاریخ تولد : 1385/09/16
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : پدرومادر دانش آموز از هم جدا شده اند
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 200,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 42,040,000  ریال