سحر
 
شماره پرونده : 82718
محل تولد : شیراز
تاریخ تولد : 1385/09/16
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : پدرومادر دانش آموز از هم جدا شده اند
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 200,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 199,900,000  ریال