دانش‌آموزان با اولویت کمک‌رسانی اضطراری


عقیل - ج

شماره پرونده:78631

وضعیت سرپرست:پدر و مادر متارکه کرده اند

وضعیت محل سکونت:خانواده در منزلی به صورت موقت زندگی می کنند

نوع نیازمندی: ودیعه مسکن

مبلغ برآوردی جهت تامین ودیعه مسکن:80000000 ریال


ادامه مطلب