معافیت مالیاتی در مقابل کمک های پرداختی

مجوز شناسایی کمک‌های اشخاص به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی آن‌ها 

به موجب مصوبه شماره 83360/ت 34086ه مورخه 27/05/1386 هیئت محترم وزیران، به بنیادکودک - این مجوز به نام قبلی مؤسسه یعنی مؤسسه خیریه رفاه کودک صادر شده است - ‌اجازه داده شده است که "کمک‌های پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسه خیریه بنیادکودک به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود مشروط بر آن‌که اساسنامه مؤسسه یاد شده اصلاح و نظارت عالیه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در آن پیش‌بینی شود." که پس از انجام اصلاح موردنظر در اساسنامه، در تاریخ 24/08/1388 درج مفاد مصوبه‌ی هیئت محترم وزیران مبنی بر درج نظارت عالیه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در اساسنامه بنیاد به تأیید وزارت رفاه و تأمین اجتماعی رسید. مصوبه هیئت محترم وزیران و نامه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر است.