گواهی استاندارد جهانی موسسات غیر دولتی SGS

بنیادکودک در راستای اعمال مدیریت بهینه و کارآمد و انطباق با مدیریت تراز اول بین المللی موفق به اخذ گواهی استاندارد جهانی موسسات غیر دولتی (گواهینامه SGS) از موسسه SGS سوئیس شده است. این افتخار بزرگ، نمونه دیگری از وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری مجموعه بنیاد کودک است.