مجوز فعالیت ملی

بنیادکودک ایران اولین مؤسسه خیریه ایرانی است که موفق به دریافت مجوز فعالیت ملی شده است. بنابر این مجوز، بنیادکودک (موسسه خیریه بنیادکودک) مجاز است تا در سطح ملی و در تمامی استان های کشور و نیز در سطح بین الملل دفتر نمایندگی داشته باشد. آخرین مجوز ملی فعالیت بنیادکودک به شماره 97137 به تاریخ 1399/06/30 از سوی وزارت کشور به مدت چهار سال تمدید شده است.