آرزوهای رنگی

 
در دشواری‌های زندگی آرزوها هستند که ما را به آینده امیدوار می‌کنند. در این میان تعداد و تنوع آرزوهای دانش‌آموزان با استعداد کم‌برخوردار فراوان‌تر است. دنیای‌شان لبریز از رویاهای رنگی است، رویاهایی که به حقیقت پیوستن‌شان شاید حتی مسیر زندگی آن‌ها را تغییر دهد.