گزارش کمک های اضطراری



مرضیه - ه
 

نوع بیماری:انحراف شدید ستون فقرات،زانو و لگن

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:100,000,000ریال
 
 









رقیه - ک


نوع بیماری: عارضه هیدروسفالی و بیماری قلبی

 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:50,000,000ریال
 
 





 

محمد - ع


نوع بیماری:بیماری پوستی EB

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:100,000,000ریال
 

 







اهورا- گ

نوع بیماری:قلبی
 
مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:45,000,000ریال
 
 

 
 
 
 

 




عرشیا - خ
 
 
نوع بیماری:شکاف لب و کام

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:15,000,000ریال
 
 





فاطمه- ع


نوع بیماری:بیماری قلبی

 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:45,000,000ریال

 
 





صدف- م


نوع بیماری:بیماری قلبی

 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:45,000,000ریال

 



معصومه - خ


نوع بیماری:بیماری قلبی

 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:45,000,000ریال

 
 


فاطمه -ی


نوع بیماری:بیماری قلبی

 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:45,000,000ریال
 
 





علی -الف


نوع بیماری:انسداد مری

 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:100,000,000ریال






فاطمه -د


نوع بیماری:بیماری قلبی

 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:30,000,000ریال





عیسی-ف
           

نوع بیماری:بیماری قلبی

 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:48,000,000ریال






سمانه-ع
           

نوع بیماری : معلولیت

 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:110,000,000ریال






محمدرضا-ب


نوع بیماری : قلبی
 
 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:48,000,000ریال





زهرا-چ


نوع بیماری : ارتوپدی

 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:18,000,000ریال






مریم-ق


نوع بیماری : ارتوپدی(ناحیه پا)

 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:40,000,000ریال






نرگس-ش


نوع بیماری : قلبی

 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:50,000,000ریال






مهسا-ج


نوع بیماری : قلبی
 
 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:84,000,000ریال






مصطفی-ن


نوع بیماری : ارتوپدی
 
 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:40,000,000ریال






ارشیا-م


نوع بیماری : قلبی
 
 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:15,000,000ریال






حانیه -ص


نوع بیماری : معلولیت
 
 مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:100,000,000ریال






محمد متین -ع


نوع بیماری : قلبی 
 
مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:60,000,000ریال






محمد مهدی-الف


نوع بیماری : قلبی 
 
مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:28,000,000ریال






سحر-ب


نوع بیماری : ترمیمی
 
مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:15,000,000ریال






حسین-ز


نوع بیماری : نارسایی قلبی
 
مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:60,000,000ریال






یوسف-ن


نوع بیماری : قلبی
 
مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:70,000,000ریال





 حسین - ک


نوع نیازمندی:مسکن

مبلغ برآوردی جهت هزینه رهن مسکن:100000000ریال

 





ابوالقاسم-ع


نوع بیماری : تنگی شدید و نداشتن عصب روده 
 
مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:20,000,000ریال

 





امیرعلی-ع


نوع بیماری : قلبی
 
مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان:60,000,000ریال

 





مصطفی - گ


نوع نیازمندی : مسکن

مبلغ برآوردی جهت هزینه رهن مسکن : 60,000,000ریال

 





ابوالفضل - س


نوع نیازمندی : مسکن

مبلغ برآوردی جهت هزینه رهن مسکن : 50,000,000ریال

 





بهروز - ح


نوع بیماری: پیوند مغز استخوان

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 40,000,000ریال

 





هانیه - ر


نوع بیماری:  AVM

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 40,000,000ریال

 





شکیلا - ن


نوع نیازمندی : مسکن

مبلغ برآوردی جهت هزینه رهن مسکن : 70,000,000ریال

 





بهاره- ع


نوع بیماری: قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 70,000,000ریال

 





محمد طاها- گ


نوع بیماری: قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 24,000,000ریال

 





ریحانه - ش


نوع بیماری: قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 40,000,000ریال

 





جیران - ق


نوع بیماری: قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 50,000,000ریال

 





سمیرا - ص


نوع بیماری: اسکولیوز

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 100,000,000ریال

 





هانیه - ک


نوع بیماری: چسبندگی دست و پا

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 90,000,000ریال

 





ضحی- الف


نوع بیماری: بیماری قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 22,000,000ریال

 





امیر رضا - س


نوع بیماری: استئوژنز ایمپرفکتا(استخوان سازی ناقص)

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 70,000,000ریال

 





امیر علی - ه


نوع بیماری: مغز استخوان

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 130,000,000ریال

 





سوگند - پ


نوع بیماری: سرطان خون از نوع CML

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 130,000,000ریال

 





معصومه - ع


نوع بیماری: سوختگی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 120,000,000ریال

 





عماد  - د


نوع بیماری: مشکل شنوایی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 30,000,000ریال

 





فواد  - ب


نوع بیماری: ناراحتی چشمی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 38,000,000ریال

 





علیرضا  - س


نوع نیازمندی : ودیعه مسکن

مبلغ برآوردی جهت هزینه ودیعه مسکن : 40,000,000ریال

 





الیاس  - گ


نوع بیماری: سوختگی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 100,000,000ریال

 





ابوالفضل  - ب


نوع بیماری: قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 13,000,000ریال

 





مهسا  - ر


نوع بیماری: ارتوپدی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 16,000,000ریال

 





رستم  - ب


نوع بیماری: ارتوپدی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 70,000,000ریال


نامه تشکر
 





امیر مهدی - ر


نوع بیماری: شکاف کام

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 28,500,000ریال

 





سعید - ر


نوع بیماری: ارتوپدی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 13,000,000ریال

 





ابوالفضل - ر


نوع بیماری: سوختگی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 30,000,000ریال

 





امیرعلی - ع


نوع بیماری: قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 100,000,000ریال

 





سیما - ف


نوع بیماری: ترمیمی - سوختگی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 30,000,000ریال

 





امیرحسین - ک


نوع بیماری: قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 38,000,000ریال

 





شهنام - الف


نوع نیازمندی: تهیه ویلچر برقی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 50,000,000ریال

 





ناصر - ب


نوع بیماری: قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 23,000,000ریال

 





سید حامد - ج


نوع بیماری: قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 90,000,000ریال

 





معصومه - ج


نوع بیماری: قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 23,000,000ریال

 





امیرهادی - ح


نوع بیماری: قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 20,000,000ریال

 





زهرا - گ


نوع بیماری: بیماری کلیوی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 20,000,000ریال

 





محدثه - ر


نوع بیماری: شکاف کام

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 30,000,000ریال

 





پریسا - ق


نوع بیماری: قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 55,000,000ریال

 





پویا - ر


نوع بیماری: قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 40,000,000ریال

 





مهسا - د


نوع بیماری: ارتوپدی(معلولیت از ناحیه ستون فقرات)

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 50,000,000ریال

 





زینب - الف


نوع بیماری: ناهنجاری اسکلت دهان و دندان

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 65,000,000ریال

 





امین - م


نوع بیماری: قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 25,000,000ریال

 





عسل  - ع


نوع بیماری: قلبی

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 35,000,000ریال

 





فرمیسک  - م


نوع بیماری: شکاف کام

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 30,000,000ریال

 





زهرا  - الف


نوع بیماری: پیوند کبد

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 600,000,000ریال

 





محمد  - ک


نوع نیازمندی: رهن منزل

مبلغ برآوردی جهت هزینه رهن منزل : 50,000,000ریال

 





فروتن  - م


نوع نیازمندی: درمان(پیوند مغز استخوان)

مبلغ برآوردی جهت هزینه درمان : 50,000,000ریال

 





مهدی  - غ


نوع نیازمندی: تعمیرات منزل

مبلغ برآوردی جهت هزینه تعمیرات منزل : 30,000,000ریال

 





وحیده  - ش


نوع نیازمندی: تهیه ویلچر برقی

مبلغ برآوردی جهت هزینه ویلچر برقی : 40,000,000ریال

 





حسن  - ع


نوع نیازمندی: تعمیرات منرل

مبلغ برآوردی جهت هزینه تعمیرات منزل : 50,000,000ریال

 





سارا  - ج


نوع نیازمندی: درمان(سرطان استخوان-پای مصنوعی)

مبلغ برآوردی جهت هزینه پای مصنوعی: 120,000,000ریال

 





حسین  - ب


نوع نیازمندی: تعمیرات منزل

مبلغ برآوردی جهت هزینه تعمیرات منزل: 60,000,000ریال

 





محمد  - ن


نوع نیازمندی: تعمیرات منزل

مبلغ برآوردی جهت هزینه تعمیرات منزل: 90,000,000ریال

 





محمد  - ر


نوع نیازمندی: خرید سمعک

مبلغ برآوردی جهت هزینه خرید سمعک: 30,000,000ریال

 






زینب  - پ


نوع نیازمندی: تعمیر منزل

مبلغ برآوردی جهت هزینه تعمیر منزل
: 50,000,000ریال

 
 

 



سهیل  - د


نوع نیازمندی: رهن منزل

مبلغ برآوردی جهت هزینه رهن منزل
: 100,000,000ریال

 
 

 



حمیرا  - ب


نوع نیازمندی: رهن منزل

مبلغ برآوردی جهت هزینه رهن منزل
: 100,000,000ریال

 
 





علی اصغر  - ط


نوع نیازمندی: رهن منزل

مبلغ برآوردی جهت هزینه رهن منزل
: 100,000,000ریال

 
 





محمدرضا  - خ


نوع نیازمندی: خرید سمعک

مبلغ برآوردی جهت هزینه خرید سمعک
: 40,000,000ریال

 
 





علی  - م


نوع نیازمندی: خرید ویلچر

مبلغ برآوردی جهت خرید ویلچر
: 40,000,000ریال

 
 





ثریا  - ر


نوع نیازمندی: ودیعه مسکن

مبلغ برآوردی جهت هزینه ودیعه مسکن
: 50,000,000ریال

 
 





حدیث  - الف


نوع نیازمندی: ودیعه مسکن

مبلغ برآوردی جهت هزینه ودیعه مسکن
: 75,000,000ریال

 
 





نگین  - م


نوع نیازمندی: ودیعه مسکن

مبلغ برآوردی جهت هزینه ودیعه مسکن
: 50,000,000ریال

 
 





میلاد - الف


نوع نیازمندی: خرید پای مصنوعی

مبلغ برآوردی جهت هزینه پای مصنوعی
: 30,000,000ریال

 
 





زهرا - ک


نوع نیازمندی: خرید سمعک

مبلغ برآوردی جهت هزینه خرید سمعک
: 36,000,000ریال

 
 





ماریه - ع


نوع نیازمندی: مسکن مهر

مبلغ برآوردی جهت هزینه مسکن مهر
: 60,000,000ریال

 
 





زهرا - ن


نوع نیازمندی: خرید ویلچر

مبلغ برآوردی جهت هزینه خرید ویلچر
: 60,000,000ریال

 
 





علیرضا - ز


نوع نیازمندی: خرید سمعک

مبلغ برآوردی جهت هزینه خرید سمعک
: 30,000,000ریال

 
 





سیئه مرضیه - الف


نوع نیازمندی: رهن منزل

مبلغ برآوردی جهت هزینه رهن منزل
: 50,000,000ریال

 
 





یاسمن - ق


نوع نیازمندی: تعمیر منزل

مبلغ برآوردی جهت هزینه تعمیر منزل
: 30,000,000ریال

 
 





فاطمه - ک


نوع نیازمندی: ودیعه منزل

مبلغ برآوردی جهت هزینه ودیعه منزل
: 100,000,000ریال

 
 





فاطمه - ع


نوع نیازمندی: تعمیر منزل

مبلغ برآوردی جهت هزینه تعمیر منزل
: 40,000,000ریال

 
 





محمد - الف


نوع نیازمندی: تعمیر منزل

مبلغ برآوردی جهت هزینه تعمیر منزل
: 50,000,000ریال

 
 





عصمت - پ


نوع نیازمندی: عمل قوز قرنیه

مبلغ برآوردی جهت هزینه عمل
: 40,000,000ریال

 
 





علیرضا - م


نوع نیازمندی: ودیعه مسکن

مبلغ برآوردی جهت ودیعه مسکن
: 50,000,000ریال

 
 





بهار - پ


نوع نیازمندی: خرید سمعک

مبلغ برآوردی جهت خرید سمعک
: 50,000,000ریال

 
 





سبحان - ع


نوع نیازمندی: ودیعه مسکن

مبلغ برآوردی جهت ودیعه مسکن
: 50,000,000ریال

 
 





فاطمه - ع


نوع نیازمندی: ودیعه مسکن

مبلغ برآوردی جهت ودیعه مسکن
: 50,000,000ریال

 
 





فاطمه - د


نوع نیازمندی: ودیعه مسکن

مبلغ برآوردی جهت ودیعه مسکن
: 60,000,000ریال

 
 





مریم - ر


نوع نیازمندی: ودیعه مسکن

مبلغ برآوردی جهت ودیعه مسکن
: 60,000,000ریال

 
 





امیرعلی - ق


نوع نیازمندی: تعمیر منزل

مبلغ برآوردی جهت تعمیر منزل
: 40,000,000ریال

 
 





نرگس - ر


نوع نیازمندی: ودیعه مسکن

مبلغ برآوردی جهت ودیعه مسکن
: 50,000,000ریال

 
 





مهدی - س


نوع نیازمندی: تکمیل منزل

مبلغ برآوردی جهت تکمیل منزل
: 40,000,000ریال

 
 





مهدیه - چ


نوع نیازمندی: هزینه جراحی فک

مبلغ برآوردی جهت هزینه عمل
: 45,000,000ریال

 
 





زهرا - م


نوع نیازمندی: هزینه تعمیر منزل

مبلغ برآوردی جهت هزینه تعمبر منزل
: 50,000,000ریال

 
 

 

 


محدثه - ر


نوع نیازمندی: تعمیر منزل

مبلغ برآوردی جهت هزینه تعمیر منزل: 80,000,000ریال

 
 





بیتا - خ


نوع نیازمندی: ودیعه مسکن

مبلغ برآوردی جهت هزینه ودیعه مسکن: 70,000,000ریال

 
 





سعید - ک


نوع نیازمندی: ودیعه مسکن

مبلغ برآوردی جهت هزینه ودیعه مسکن: 50,000,000ریال

 
 





زهرا - ف


نوع نیازمندی: خرید سمعک

مبلغ برآوردی جهت هزینه خرید سمعک
: 50,000,000ریال