بنیامین
شماره پرونده : 80466
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
شکریه
شماره پرونده : 72110
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
مبینا
شماره پرونده : 73834
نوع نیازمندی: ساخت مسکن
مبلغ پرداختی : 121,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
سامان
شماره پرونده : 74112
نوع نیازمندی: تعمیر منزل
مبلغ پرداختی : 60,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
جلال
شماره پرونده : 75035
نوع نیازمندی: تعمیر مسکن
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
بنیامین
شماره پرونده : 77237
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 100,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
امیررضا
شماره پرونده : 78480
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 40,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
فاطمه
شماره پرونده : 78741
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 50,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
نگین
شماره پرونده : 80332
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 120,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
نگین
شماره پرونده : 76113
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
12