فاطمه
شماره پرونده : 79388
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 50,515,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
عباس
شماره پرونده : 73875
نوع نیازمندی: کمک هزینه بازسازی منزل
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
آرزو
شماره پرونده : 76862
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 150,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
زینب
شماره پرونده : 77477
نوع نیازمندی: بازسازی و تعمیر مسکن
مبلغ پرداختی : 100,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
مینا
شماره پرونده : 77639
نوع نیازمندی: تعمیرات مسکن
مبلغ پرداختی : 40,300,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
مهسا
شماره پرونده : 77886
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 100,130,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
فاطمه زهرا
شماره پرونده : 78596
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 100,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
اردلان
شماره پرونده : 78652
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 120,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
محمد
شماره پرونده : 79556
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
فائزه
شماره پرونده : 79564
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 53,715,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
1234567