فاطمه
شماره پرونده : 79388
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 50,515,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
مصطفی
شماره پرونده : 4148
نوع نیازمندی:
مبلغ پرداختی : 56,270,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
امیرحسین
شماره پرونده : 72342
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
مبینا
شماره پرونده : 73834
نوع نیازمندی: ساخت مسکن
مبلغ پرداختی : 121,040,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
عباس
شماره پرونده : 73875
نوع نیازمندی: کمک هزینه بازسازی منزل
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
حدیثه
شماره پرونده : 76173
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 100,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
علیرضا
شماره پرونده : 76616
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 50,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
زهرا
شماره پرونده : 76619
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 100,950,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
مریم
شماره پرونده : 76621
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 150,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
آرزو
شماره پرونده : 76862
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 150,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
123456