رضا
شماره پرونده : 81480
نوع نیازمندی: کمک هزینه درمان
مبلغ پرداختی : 110,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
شکریه
شماره پرونده : 72110
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
محسن
شماره پرونده : 72835
نوع نیازمندی: تهیه ویلچر برقی
مبلغ پرداختی : 40,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
مبینا
شماره پرونده : 73834
نوع نیازمندی: ساخت مسکن
مبلغ پرداختی : 121,040,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
عباس
شماره پرونده : 73875
نوع نیازمندی: کمک هزینه بازسازی منزل
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
جلال
شماره پرونده : 75035
نوع نیازمندی: تعمیر مسکن
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
حدیثه
شماره پرونده : 76173
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 100,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
بنیامین
شماره پرونده : 77237
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 100,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
امیررضا
شماره پرونده : 78480
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 40,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
ابوالفضل
شماره پرونده : 79528
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 135,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
1234