شکریه
شماره پرونده : 72110
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
جلال
شماره پرونده : 75035
نوع نیازمندی: تعمیر مسکن
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
بنیامین
شماره پرونده : 77237
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 100,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
امیررضا
شماره پرونده : 78480
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 40,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
سارا
شماره پرونده : 76266
نوع نیازمندی: بازسازی منزل و تأمین لوازم ضروری زندگی
مبلغ پرداختی : 60,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
سارا
شماره پرونده : 77252
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 100,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
مینا
شماره پرونده : 77639
نوع نیازمندی: تعمیرات مسکن
مبلغ پرداختی : 40,300,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
عقیل
شماره پرونده : 78631
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
ابوالفضل
شماره پرونده : 79528
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 135,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :