فاطمه
شماره پرونده : 79388
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 50,515,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
مبینا
شماره پرونده : 73834
نوع نیازمندی: ساخت مسکن
مبلغ پرداختی : 121,040,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
عباس
شماره پرونده : 73875
نوع نیازمندی: کمک هزینه بازسازی منزل
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
جلال
شماره پرونده : 75035
نوع نیازمندی: تعمیر مسکن
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
نگین
شماره پرونده : 76113
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
حدیثه
شماره پرونده : 76173
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 100,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
آرزو
شماره پرونده : 76862
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 150,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
نسترن
شماره پرونده : 77203
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 80,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
علی
شماره پرونده : 77235
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 70,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
بنیامین
شماره پرونده : 77237
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ پرداختی : 100,000,000  ریال
نتیجه اقدامات انجام شده :
12345