حدیثه
 
شماره پرونده : 76173
محل تولد : مشهد
تاریخ تولد : 1379/09/27
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : پدر و مادر از یکدیگر متارکه نموده اند
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 100,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 51,490,000  ریال
رضا
 
شماره پرونده : 81480
محل تولد : لار
تاریخ تولد : 1383/12/24
وضعیت مسکن : شخصی
وضعیت سرپرست : پدر بیماری قلبی دارد و سکته قلبی کرده است
نوع نیازمندی: کمک هزینه درمان
مبلغ نیاز : 110,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 56,380,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید