آیناز
 
شماره پرونده : 77746
محل تولد : اردبیل
تاریخ تولد : 1385/04/04
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر و مادر به دلیل اعتیاد پدر از یکدیگر متارکه نموده اند .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 100,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 86,450,000  ریال
میلاد
 
شماره پرونده : 79913
محل تولد : اردبیل
تاریخ تولد : 1387/12/26
وضعیت مسکن : شخصی
وضعیت سرپرست : پدر معلول ذهنی است و مشکل تکلم دارد .
نوع نیازمندی: کمک هزینه ساخت مسکن
مبلغ نیاز : 100,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 83,850,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید