مهسا
 
شماره پرونده : 77886
محل تولد : اردبیل
تاریخ تولد : 1380/03/06
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : والدین متارکه نموده اند .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 100,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 75,890,000  ریال
فائزه
 
شماره پرونده : 79564
محل تولد : مشهد
تاریخ تولد : 1383/05/03
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر و مادر از هم متارکه نموده اند .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 120,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 99,230,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید