اردلان
 
شماره پرونده : 78652
محل تولد : نور
تاریخ تولد : 1381/01/31
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : پدر و مادر به دلیل اعتیاد پدر از یکدیگر متارکه نموده اند .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 120,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 83,120,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید