زینب
 
شماره پرونده : 71800
محل تولد : زاهدان
تاریخ تولد : 1376/06/15
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر زینب در اثر بیماری فوت شده است.
نوع نیازمندی: ساخت مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 128,300,000  ریال
فاطمه
 
شماره پرونده : 79388
محل تولد : تهران
تاریخ تولد : 1381/06/22
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر مبتلا به بیماری اعصاب و روان و پارکینسون است.
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 138,610,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید