فائزه
 
شماره پرونده : 80770
محل تولد : اهواز
تاریخ تولد : 1386/05/16
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر به علت تصادف از ناحیه کمر و پا و لگن از کار افتاده می باشد
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 138,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 34,902,206  ریال
آیدا
 
شماره پرونده : 81770
محل تولد : شهرکرد
تاریخ تولد : 1385/12/13
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : والدین از هم جدا شده اند .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 29,000,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید