حدیث
 
شماره پرونده : 76224
محل تولد : داراب
تاریخ تولد : 1386/03/03
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر و مادر از هم جدا شده اند .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 57,210,000  ریال
ابوالفضل
 
شماره پرونده : 79422
محل تولد : فسا
تاریخ تولد : 1386/02/19
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر فوت شده است .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 89,970,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید