نسترن
 
شماره پرونده : 77203
محل تولد : شیراز
تاریخ تولد : 1377/11/14
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : پدر و مادر به دلیل اعتیاد پدر از یکدیگر متارکه نموده اند .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 80,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 66,850,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید