مبینا
 
شماره پرونده : 79415
محل تولد : اردبیل
تاریخ تولد : 1384/09/06
وضعیت مسکن : موروثی
وضعیت سرپرست : پدرومادر از هم جدا شده اند .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 52,230,000  ریال
رضا
 
شماره پرونده : 83441
محل تولد : برازجان
تاریخ تولد : 1383/09/02
وضعیت مسکن : شخصی
وضعیت سرپرست : پدر فوت شده است.
نوع نیازمندی: بازسازی مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 24,380,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید