فاطمه زهرا
 
شماره پرونده : 84878
محل تولد : داراب
تاریخ تولد : 1391/06/05
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : والدین دانش آموز از هم جدا شده اند
نوع نیازمندی: ودبعه مسکن
مبلغ نیاز : 200,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 198,400,000  ریال