محمد
 
شماره پرونده : 80848
محل تولد : فنوج
تاریخ تولد : 1383/08/28
وضعیت مسکن : شخصی
وضعیت سرپرست : مادر بیماری قلبی دارد.
نوع نیازمندی: بازسازی منزل
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 92,820,000  ریال
سودا
 
شماره پرونده : 83962
محل تولد : زاهدان
تاریخ تولد : 1389/03/31
وضعیت مسکن : شخصی
وضعیت سرپرست : مادر از اختلال افسردگی رنج می برد.
نوع نیازمندی: بازسازی مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 11,250,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید