بهار
 
شماره پرونده : 84068
محل تولد : مسجد سلیمان
تاریخ تولد : 1387/05/25
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر بر اثر انفجار گاز، از قسمت صورت؛ دست ها و کمر دچار سوختگی شده است.
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 59,100,000  ریال
زهرا
 
شماره پرونده : 84685
محل تولد : داراب
تاریخ تولد : 1389/09/25
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر و مادر دانش آموز از هم جدا شده اند.
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 8,100,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید