زهرا
 
شماره پرونده : 76619
محل تولد : بوشهر
تاریخ تولد : 1384/04/25
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : والدین متارکه نموده اند
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 100,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 52,900,000  ریال
محمد
 
شماره پرونده : 79692
محل تولد : زاهدان
تاریخ تولد : 1387/06/04
وضعیت مسکن : شخصی
وضعیت سرپرست : پدر تومور مغزی دارد.
نوع نیازمندی: تعمیر مسکن
مبلغ نیاز : 100,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 61,400,000  ریال
رضا
 
شماره پرونده : 83441
محل تولد : برازجان
تاریخ تولد : 1383/09/02
وضعیت مسکن : شخصی
وضعیت سرپرست : پدر فوت شده است.
نوع نیازمندی: بازسازی مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 144,090,000  ریال
سینا
 
شماره پرونده : 83698
محل تولد : بوشهر
تاریخ تولد : 1389/09/12
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : والدین از هم جدا شده اند .
نوع نیازمندی: ساخت مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 144,800,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید