مختار
 
شماره پرونده : 74496
محل تولد : داراب
تاریخ تولد : 1384/07/29
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر و مادر دانش آموز از هم جدا شده اند.
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 38,000,000  ریال
فاطمه
 
شماره پرونده : 76071
محل تولد : زابل
تاریخ تولد : 1385/11/07
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر دانش آموز فوت شده است.
نوع نیازمندی: ساخت مسکن
مبلغ نیاز : 80,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 55,000,000  ریال
لیلا
 
شماره پرونده : 82653
محل تولد : زابل
تاریخ تولد : 1380/07/17
وضعیت مسکن : شخصی
وضعیت سرپرست : پدر دانش آموز فوت شده است.
نوع نیازمندی: بازسازی مسکن
مبلغ نیاز : 50,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 37,400,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید