زینب
 
شماره پرونده : 77477
محل تولد : بوشهر
تاریخ تولد : 1379/03/18
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : پدر دانش آموز فوت شده است
نوع نیازمندی: بازسازی و تعمیر مسکن
مبلغ نیاز : 100,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 15,137,500  ریال
سیده مرضیه
 
شماره پرونده : 77836
محل تولد : شهرکرد
تاریخ تولد : 1379/11/15
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : معلولیت جسمی حرکتی
نوع نیازمندی: ساخت مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 44,341,500  ریال
ستایش
 
شماره پرونده : 78728
محل تولد : آمل
تاریخ تولد : 1387/03/04
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر به بیماری صرع مبتلا است.
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 60,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 14,130,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید