رقیه
 
شماره پرونده : 79908
محل تولد : 1384/04/14
تاریخ تولد : 1384/04/14
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : بیماری اعصاب و روان
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 129,060,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید