غزل
 
شماره پرونده : 81055
محل تولد : اهواز
تاریخ تولد : 1385/07/30
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : والدین از هم جدا شده اند .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 23,830,000  ریال
پریا
 
شماره پرونده : 84264
محل تولد : کرمانشاه
تاریخ تولد : 1384/02/20
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : مادر دیسک کمر دارد
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 46,770,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید