شایسته
 
شماره پرونده : 78868
محل تولد : کرج
تاریخ تولد : 1388/07/27
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : پدر و مادر از یکدیگر متارکه نموده اند .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 100,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 12,840,780  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید