علی
 
شماره پرونده : 80333
محل تولد : شهرکرد
تاریخ تولد : 1386/11/01
وضعیت مسکن : شخصی
وضعیت سرپرست : پدر مبتلا به بیماری اعصاب و روان شدید است .
نوع نیازمندی: بازسازی مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 66,670,000  ریال
حمید رضا
 
شماره پرونده : 81673
محل تولد : تبریز
تاریخ تولد : 1388/06/02
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : والدین جدا شده اند .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 100,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 75,318,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید