سارا
 
شماره پرونده : 77252
محل تولد : آمل
تاریخ تولد : 1379/07/01
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست :
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 100,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 7,983,000  ریال
ابوالفضل
 
شماره پرونده : 79528
محل تولد : تهران
تاریخ تولد : 1386/07/12
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : دیابت- پارکینسون
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 135,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 99,665,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید