ابوالفضل
 
شماره پرونده : 79422
محل تولد : فسا
تاریخ تولد : 1386/02/19
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر فوت شده است .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 48,830,000  ریال
سودا
 
شماره پرونده : 83962
محل تولد : زاهدان
تاریخ تولد : 1389/03/31
وضعیت مسکن : شخصی
وضعیت سرپرست : مادر از بیماری اختلال افسردگی رنج می برد.
نوع نیازمندی: بازسازی مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 150,000,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید