آرمین
 
شماره پرونده : 74191
محل تولد : داراب
تاریخ تولد : 1387/07/01
وضعیت مسکن : استیجاری
وضعیت سرپرست : پدر بیماری کلیوی و معده دارد
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 72,200,000  ریال
فاطمه
 
شماره پرونده : 80514
محل تولد : زاهدان
تاریخ تولد : 1385/03/15
وضعیت مسکن : شخصی
وضعیت سرپرست : مادربزرگ از بیماری ساییدگی مفاصل و دیسک کمر رنج می برد.
نوع نیازمندی: بازسازی مسکن
مبلغ نیاز : 100,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 23,880,000  ریال
مانی
 
شماره پرونده : 84291
محل تولد : جوانرود
تاریخ تولد : 1387/08/19
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : اعصاب و روان
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 100,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 5,120,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید