نگین
 
شماره پرونده : 80332
محل تولد : شهرکرد
تاریخ تولد : 1379/02/10
وضعیت مسکن : شخصی
وضعیت سرپرست : پدر نگین نابینا می باشد.
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 120,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 117,000,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید