امیر علی
 
شماره پرونده : 76769
محل تولد : رشت
تاریخ تولد : 1388/01/18
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : والدین از هم جدا شده اند .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 100,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 79,430,000  ریال
علی
 
شماره پرونده : 77235
محل تولد : شیراز
تاریخ تولد : 1384/04/19
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : والدین از هم جدا شده اند .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 70,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 63,590,000  ریال
آیدا
 
شماره پرونده : 81770
محل تولد : شهرکرد
تاریخ تولد : 1385/12/13
وضعیت مسکن : ساير
وضعیت سرپرست : والدین از هم جدا شده اند .
نوع نیازمندی: ودیعه مسکن
مبلغ نیاز : 150,000,000  ریال
مبلغ باقیمانده : 111,840,000  ریال
جهت اطلاع رسانی از گزارش اقدامات انجام شده برای مددجویانی که به همت شما نیازشان مرتفع شده است، کلیک کنید