معافیت مالیاتی در مقابل کمک های پرداختی

تقریباً تمامی دفاتر خارج از کشور بنیادکودک در مقابل کمک های دریافتی، مطابق قوانین و مقررات کشور مربوطه نسبت به ارائه رسید به اهداکنندگان کمک، اقدام و آنان نیز حسب مورد از معافیت مالیاتی در کشور محل اقامت خود استفاده می نمایند. در ایران نیز به موجب مصوبه شماره 83360/ت 34086ه مورخه 1386/5/27 هیئت محترم وزیران، به بنیاد کودک (موسسه خیریه رفاه کودک) ‌اجازه داده شده است که :
  1. نسبت به واردات کالاهای اهدا شده به بنیاد کودک از خارج از کشور بدون پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی اقدام نماید.
  2. هر گونه کمک نقدی و یا کمک غیرنقدی (معادل ریال آن)‌ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب و در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط اهداء کننده، موجب تقلیل مالیات فرد نیکوکار خواهد شد.