مجوز فعالیت ملی

بنیاد کودک ایران اولین مؤسسه خیریه ایرانی است که موفق به دریافت مجوز فعالیت ملی شده است. بنابر این مجوز، بنیاد کودک (موسسه خیریه رفاه کودک)  مجاز است تا در سطح ملی و در تمامی استان های کشور  و نیز در سطح بین الملل دفتر نمایندگی داشته باشد.آخرین مجوز ملی فعالیت بنیاد کودک به شماره 137268 به تاریخ 1393/11/06 از سوی وزارت کشور به مدت دو سال تمدید شده است.