گزارش عملکرد ماهانه بنیادکودک

 

به منظور اطلاع‌رسانی شفاف، گزارش عملکرد ماهانه بنیادکودک در لینک‌های زیر قابل دریافت است

 
گزارش عملکرد ماهانه بنیادکودک فروردین 98

گزارش عملکرد ماهانه بنیادکودک اردیبهشت 98

گزارش عملکرد ماهانه بنیادکودک خرداد 98

گزارش عملکرد ماهانه بنیادکودک تیر 98

گزارش عملکرد ماهانه بنیادکودک مرداد 98

گزارش عملکرد ماهانه بنیادکودک شهریور 98

گزارش عملکرد ماهانه بنیادکودک مهر 98

گزارش عملکرد ماهانه بنیادکودک آبان 98

گزارش عملکرد ماهانه بنیادکودک آذر 98

گزارش عملکرد ماهانه بنیادکودک دی 98

گزارش عملکرد ماهانه بنیادکودک بهمن 98

گزارش عملکرد ماهانه بنیادکودک اسفند 98